magnify

pəu/ddo uəƃuıusıʌɹəpunʞʞıʇɐɯəʇɐɯ ɹnus ıʌ 

Home Side
formats

Variasjons- og kvartilbredde

Published on 23. februar 2012 by in

Variasjonsbredde er forskjellen mellom høyeste og laveste observasjonsverdi. I karakterstatistikken vår er variasjonsbredden . Det skiller altså 5 karakterer mellom høyeste og laveste karakter. I statistikker over for eksempel inntekter er variasjonsbredden veldig nyttig kunnskap. Variasjonsbredden er et mål for spredning i et datamateriale, men vær oppmerksom på at en enkelt observasjonsverdi her kan gi stort utslag.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Typetall og gjennomsnitt

Published on 22. februar 2012 by in

Sentralmål  er verdier som forteller oss noe om resultatet for en gruppe som helhet. Sentralmålene sier noe om hvor tyngdepunktet av observasjoner ligger. Vanlige sentralmål er typetall, gjennomsnitt og median.     Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
4 Comments  comments 
formats

Tabeller

Published on 22. februar 2012 by in

La oss tenke oss at Mary Ann har gjennomført undersøkelsen og funnet at følgende karakterer ble gitt på matematikkprøven: 4   2   5   3   3   2   5   4   1   3   2   2   5   3   1   4   2   5   3

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
3 Comments  comments 
formats

Statistisk undersøkelse

Published on 17. februar 2012 by in

Mary Ann har fått karakteren fire på en matematikkprøve. Hun er litt usikker på hvor god karakteren er sammenliknet med karakterene til de andre elevene i klassen. For å finne ut hvilke karakterer de andre elevene har fått, kan Mary Ann foreta en statistisk undersøkelse. Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Varians og standardavvik

Published on 23. februar 2012 by in

Standardavvik er et mye brukt mål for spredning. Standardavviket sier noe om hvor langt de enkelte verdiene i gjennomsnitt ligger fra gjennomsnittsverdien. For hver verdi regner vi ut avstanden til gjennomsnittsverdien. Hver avstand kvadreres, og så summeres alle kvadratene. Summen deles på antall verdier. Det tallet vi da får, kalles varians. Standardavviket er kvadratroten av variansen. Kilde URL:

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
2 Comments  comments 
formats

Median og kvartil

Published on 22. februar 2012 by in

I statistikk er median et sentralmål som defineres som verdien til tallet som deler et utvalg i to deler slik at hver del har like mange elementer. For et utvalg der antall observasjoner er et oddetall, er medianen den midterste verdien der utvalget er sortert i rekkefølge. For et utvalg der antall observasjoner er et partall er medianen gjennomsnittet av

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
12 Comments  comments 
formats

Sentralmål

Published on 22. februar 2012 by in

Sentralmål er en verdi som blir regnet ut for å finne en typisk eller representativ verdi for et utvalg. Det finnes tre ulike sentralmål, typetall, median og gjennomsnitt. Typetall er den verdien som finnes flest ganger i utvalget. Gjennomsnittet er summen av alle verdiene i utvalget delt på antall observasjoner. Gjennomsnitt er mye brukt i dagligtalen, men

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
2 Comments  comments 
formats

Søyle og stolpediagram

Published on 22. februar 2012 by in

La oss tenke oss at Mary Ann har gjennomført undersøkelsen og funnet at følgende karakterer ble gitt på matematikkprøven: 4   2   5   3   3   2   5   4   1   3   2   2   5   3   1   4   2   5   3

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Presentasjon av tallmateriale

Published on 22. februar 2012 by in

Her skal vi se på hvordan tall kan presenteres, for eksempel i tabeller eller grafer.

 
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
No Comments  comments 
formats

Statistikk

Published on 17. februar 2012 by in

Ordet statistikk ble opprinnelig brukt om beskrivelser av stats- eller samfunnsforhold. Statistikk handler om å samle inn og ordne opplysninger på en hensiktsmessig måte, og om å trekke konklusjoner og treffe beslutninger på grunnlag av datamaterialet. Data som er samlet inn og analysert, kalles også statistikk. Kilde URL: Kildens lisens: Tekst og bilder hentet den:

 
Tags: ,
 Share on Facebook Share on Twitter Share on Reddit Share on LinkedIn
Kommentarer er skrudd av for Statistikk  comments